Persondatapolitik for LH Revision ApS

Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som klienterne giver os, for at vi kan oprette og vedligeholde deres bogføring og regnskab, og tilbyde dem en bred vifte af egne og eksterne produkter. Det inkluderer også de data, som klienten sender fra Erhvervsstyrelsen, uddannelsesinstitutioner, forsikringsmæglere, mv.

Det drejer sig om oplysninger om klientens virksomhed, samt klientens medarbejdere.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregistret. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se nærmere nedenfor i sidste afsnit).

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt samarbejde. Kundedata til brug for regnskabsmateriale (herunder vores egne bogføringsdata) opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven. 

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden. 

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at klientens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata og virksomhedsoplysninger til formål, som ikke følger af aftalen – f.eks. videregivelse af fødselsdato, personlige eller virksomheds adresser og telefonnumre, til andre til brug for deres markedsføring.

Vi indhenter dog ikke klientens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Klienten har ret til at få adgang til sine persondata

Klienten har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Klienten kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om klienten.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Klienten kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os. 

Klienten har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis klienten mener, at de persondata, vi behandler om klienten, er unøjagtige eller urigtige, kan klienten naturligvis henvende sig til os og få dem rettet. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis klienten trækker sit samtykke tilbage. Hvis klienten mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan klienten bede om at få dem slettet. Klienten kan også kontakte os, hvis klienten mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Klienten har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Klienten har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Hvis klientens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter klientens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem. 

Hvis klienten ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil klienten modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Klienten har ret til at modtage de persondata, klienten har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om klienten hos andre aktører på baggrund af klientens samtykke. 

Generelt om klientens brug af sine rettigheder

Hvis klienten ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver klienten svar på henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse. 

Ret til at klage til Datatilsynet

Klienten har ret til at klage til Datatilsynet, hvis klienten mener, at LH Revision ApS’s behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

 

Stam- og kontaktoplysninger

LH Revision ApS
Nøkkentved 2
4440 Mørkøv
CVR: 16669938
E-mail: Linda@LH-revision.dk
Telefon: 21 62 60 81